ការតាំងពិព័រណ៍

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍វេជ្ជសាស្ត្រភាគច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំ ស៊ីអេសអេហ្វអេហ្វអាឡឺម៉ង់វេជ្ជសាស្ត្រអេជខេអេតពិព័រណ៍ឥណ្ឌាពិព័រណ៍ឌូបៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ល​ល។ សូមស្វាគមន៍មកកាន់រោងចក្ររបស់យើងនិងជួបគ្នានៅក្នុងពិព័រណ៍នេះ។ ហើយសូមស្វាគមន៍ក្នុងការទាក់ទងមកយើងប្រសិនបើអ្នកនឹងចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍វេជ្ជសាស្ត្រណាមួយ។

ខាងក្រៅ